Bieżące informacje o pracach Rady Gminy

Wybory samorządowe 2014 już za nami.
♣ Na dzień 26 listopada 2014 zwołano pierwszą uroczystą sesję Rady Gminy Psary. Wójt oraz piętnastu nowo wybranych radnych po dokonaniu aktu ślubowania otrzymali od przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia powierzenia mandatu.Na ręce ponownie wybranego wójta Gminy Psary,- Tomasza Sadłonia przedstawiciele gminnych zespołów śpiewaczych złożyli gratulacje oraz kwiaty. Po ukonstytuowaniu Rady,senior (najstarszy wiekiem radny) prowadzący pierwszą część sesji przeprowadził tajne wybory przewodniczącego rady.Zgłoszono tylko jedną kandydaturę.Była to kandydatura Jacentego Kubicy,którą poparło piętnastu radnych. Zgłoszono również kandydatury wiceprzewodniczących rady. Zostali nimi:p.J. Gwóżdż oraz K.Dulko. Na tym sesję zakończono.
♣Druga sesja miała również bardziej organizacyjny charakter. Ukonstytuowały się działające w ramach rady komisje:
1.Komisja budżetu
2.Komisja oświaty,kultury,zdrowia i ochrony środowiska
3.Komisja rewizyjna
Wybrano przewodniczących i wiceprzewodniczących tychże komisji. Zostałam wiceprzewodniczącą komisji oświaty,kultury,zdrowia i ochrony środowiska.
♣Niezwykle merytorycznie ważna była sesja trzecia, która odbyła się 18 grudnia. Uchwalono budżet na rok 2015 oraz wieloletnią prognozę finansową Gminy Psary na lata 2015-2035. Budżet 2015 r.-ustala się dochody w łącznej kwocie 42 648 303,91 zł.
- bieżące 34 140 622,91 zł
- majątkowe 8 507 681,00 zł
Podjęto także uchwałę dotyczącą przyjęcia do realizacji programu profilaktyki przeciwko niedostosowaniu społecznemu, przemocy i narkomanii. Przegłosowano podwyżkę dla wójta o kwotę 208,00zł netto. W związku z przedstawieniem szczegółowych założeń projektu budżetu na połączonej komisji przez wójta gminy radni wyrazili zadowolenie z ilości zaplanowanych inwestycji,zadań i zamierzeń zawartych w planie finansowym oraz wysoko ocenili pozyskiwanie przez wójta dodatkowych, zewnętrznych środków . Z tegoż powodu radni zdecydowali podwyższyć wynagrodzenie włodarza naszej gminy.Na wniosek wójta,który argumentował swój pogląd ogromnym wkładem pracy i niezbędną wzmożoną aktywnością radnych zdecydowano o niewielkiej kwotowo podwyżce diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz radnych.
♣Kolejna komisja odbyła się 26 stycznia.Omawiane i analizowane zostały następujące zagadnienia:
- oferta Gminnego Ośrodka Kultury dla dzieci ,młodzieży i osób dorosłych w roku 2015;
- planowane przedsięwzięcia Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2015;
- wypracowanie stanowiska organu prowadzącego dotyczącego regulacji płacowych pracowników pedagogicznych
za pracę w czasie przerw świątecznych,dni wolnych od pracy i dni wolnych od zajęć dydaktycznych;
- planowanie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii;
- postęp prac przy sporządzaniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
- walory przyrodnicze gminy jako jeden z elementów wykorzystywanych w promocji;
- planowane w VII kadencji zadania proekologiczne na terenie gminy;
- analiza materiałów na sesję;
- sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenia komisji (luty,marzec,kwiecień) dotyczyły głównie zagadnień związanych z podsumowaniem działań i realizacją planów budżetowych za 2014 r, przez jednostki i zakłady budżetowe funkcjonujące na terenie naszej gminy oraz pozostałe instytucje i stowarzyszenia.Obfite treściowo sprawozdania z działalności szkół,zespołów szkolno-przedszkolnych, Zakładu Gospodarki Komunalnej,Gminnego Ośrodka Kultury,bibliotek,Ośrodka Pomocy Społecznej, ochotniczych straży pożarnych,kół gospodyń wiejskich,ludowych zespołów sportowych nakreślają obraz znacznej aktywności i zaangażowania jak i dbania o jakość usług .Podejmowane inicjatywy czy też poszerzany wachlarz przedsięwzięć pozwala na odczuwanie zadowolenia związanego z intensywnym rozwojem naszej gminy.Pojęto decyzję o finansowym wsparciu policji w Wojkowicach związanym z zakupem samochodu oraz będzińskiego szpitala poprzez dofinansowanie zakupu łóżek .Na kwietniowym posiedzeniu komisji dokonano również analizy płac pracowników obsługowych.Zebrane dane poziomu płac świadczą o osiąganiu przez tychże pracowników pułapu wyższego od najniższego wynagrodzenia czyli 1750 zł (cały etat).
Zmieniam formułę tejże zakładki ,gdyż Plan pracy Rady Gminy z roku na rok jest podobny.Zdecydowałam się na zamieszczenie tegoż planu celem zaznajomienia zainteresowanych z tematyką posiedzeń komisji.
Posiedzenie komisji poprzedza każdą sesję .Oprócz szczegółowego omawiania tematów ujętych w Planie pracy Rady Gminy, dokonuje się analizy zagadnień zaplanowanych w porządku sesji.
PLAN PRACY RADY GMINY I PÓŁROCZE 2016 r.

STYCZEŃ 2016 1.Oferta GOK dla dzieci,młodzieży i osób dorosłych.Harmonogram imprez,planowane
projekty na 2016 r.
2.Planowane przedsięwzięcia GBP na rok 2016.
3.Zakres zadań finansowych z funduszu sołeckiego w 2016 r.
4.Realizacja przyjętych programów proekologicznych.
5.Zakres planowanego wsparcia zadań inwestycyjnych środkami pochodzącymi z
funduszy unijnych i krajowych.
6.Postęp prac w opracowaniu koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej w gminie.
7.Analiza materiałów na sesję.
8.Sprawy bieżące.
LUTY 2016 1.Ocena pracy placówek oświatowych za I półrocze r.szk.2015/2016.
2.Dyskusja nad możliwymi zmianami w funkcjonowaniu oświaty
-zmiana wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego:
-likwidacja gimnazjum.
3.Ocena zabezpieczenia obiektów sportowych,-wnioski.
4.Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
5.Analiza materiałów na sesję.
6.Sprawy bieżące.
MARZEC 2016 1.Ocena pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej.
2.Ocena pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.
3.Sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP.
4.Postęp prac przy wymianie sieci wodociągowej.
5.Prace pielęgnacyjne i porządkowe na obiektach sportowych.
6.Analiza materiałów na sesję.
7.Sprawy bieżące.
KWIECIEŃ 2016 1.Sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok
2015 z uwzględnieniem zadań merytorycznych (w tym krótka informacja z
podległych placówek).
2.Przewidywany zakres prac remontowo-inwestycyjnych na drogach gminnych i
powiatowych w 2016 r,
3.Pozimowa naprawa dróg-informacja o wydatkach związanych z zimowym
utrzymaniem dróg.
4.Planowana organizacja przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i osób starszych w 2016 r.
5.Postęp prac związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
6.Analiza materiałów na sesję.
7.Sprawy bieżące.