Bieżące informacje o pracach Rady Gminy

Wybory samorządowe 2014 już za nami.
♣ Na dzień 26 listopada 2014 zwołano pierwszą uroczystą sesję Rady Gminy Psary. Wójt oraz  piętnastu  nowo wybranych radnych po dokonaniu aktu ślubowania otrzymali  od przewodniczącej Gminnej  Komisji  Wyborczej zaświadczenia  powierzenia  mandatu.Na  ręce ponownie  wybranego  wójta Gminy Psary,- Tomasza  Sadłonia przedstawiciele  gminnych  zespołów  śpiewaczych złożyli  gratulacje  oraz kwiaty. Po ukonstytuowaniu Rady,senior (najstarszy wiekiem radny) prowadzący pierwszą część sesji przeprowadził tajne wybory przewodniczącego rady.Zgłoszono tylko jedną kandydaturę.Była to kandydatura Jacentego Kubicy,którą poparło piętnastu radnych. Zgłoszono również kandydatury wiceprzewodniczących rady. Zostali nimi:p.J. Gwóżdż oraz K.Dulko. Na tym sesję zakończono.
♣Druga sesja miała również bardziej organizacyjny charakter. Ukonstytuowały się działające w ramach rady komisje:
1.Komisja budżetu 
2.Komisja oświaty,kultury,zdrowia i ochrony środowiska
3.Komisja rewizyjna                           
Wybrano przewodniczących i wiceprzewodniczących tychże komisji. Zostałam wiceprzewodniczącą komisji oświaty,kultury,zdrowia i ochrony środowiska.
♣Niezwykle merytorycznie ważna była sesja trzecia, która odbyła się 18 grudnia. Uchwalono budżet na rok 2015 oraz wieloletnią prognozę finansową Gminy Psary na lata 2015-2035. Budżet 2015 r.-ustala się dochody w łącznej kwocie 42 648 303,91 zł.
      - bieżące 34 140 622,91 zł    
      - majątkowe 8 507 681,00 zł
       Podjęto  także  uchwałę  dotyczącą  przyjęcia  do  realizacji  programu  profilaktyki  przeciwko  niedostosowaniu  społecznemu, przemocy i narkomanii. Przegłosowano podwyżkę dla wójta o kwotę 208,00zł  netto. W związku z  przedstawieniem szczegółowych założeń projektu budżetu na połączonej komisji przez wójta gminy radni wyrazili  zadowolenie z ilości zaplanowanych inwestycji,zadań i zamierzeń zawartych  w planie  finansowym  oraz wysoko  ocenili  pozyskiwanie  przez  wójta  dodatkowych, zewnętrznych  środków . Z  tegoż  powodu  radni  zdecydowali  podwyższyć wynagrodzenie włodarza naszej gminy.Na wniosek wójta,który argumentował swój pogląd ogromnym  wkładem pracy i niezbędną  wzmożoną aktywnością radnych zdecydowano o niewielkiej  kwotowo podwyżce diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz radnych.
♣Kolejna komisja odbyła się 26 stycznia.Omawiane i analizowane zostały następujące zagadnienia:
- oferta Gminnego Ośrodka Kultury dla dzieci ,młodzieży i osób dorosłych w roku 2015;
- planowane przedsięwzięcia Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2015;
- wypracowanie stanowiska organu prowadzącego dotyczącego regulacji płacowych pracowników pedagogicznych  
za pracę w czasie przerw świątecznych,dni wolnych od pracy i dni wolnych od zajęć dydaktycznych;
- planowanie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii;
- postęp prac przy sporządzaniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
- walory przyrodnicze gminy jako jeden z elementów wykorzystywanych w promocji;
- planowane w VII kadencji zadania proekologiczne na terenie gminy;
- analiza materiałów na sesję;
- sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenia komisji (luty,marzec,kwiecień) dotyczyły głównie zagadnień związanych z podsumowaniem działań i realizacją planów budżetowych za 2014 r, przez jednostki i zakłady budżetowe funkcjonujące na terenie naszej gminy oraz pozostałe instytucje  i stowarzyszenia.Obfite treściowo sprawozdania z działalności szkół,zespołów szkolno-przedszkolnych, Zakładu Gospodarki Komunalnej,Gminnego Ośrodka Kultury,bibliotek,Ośrodka Pomocy Społecznej, ochotniczych straży pożarnych,kół gospodyń wiejskich,ludowych zespołów sportowych nakreślają obraz znacznej aktywności i zaangażowania jak i dbania o jakość usług .Podejmowane inicjatywy czy też poszerzany wachlarz przedsięwzięć pozwala na odczuwanie zadowolenia związanego z intensywnym rozwojem naszej gminy.Pojęto decyzję o finansowym wsparciu policji w Wojkowicach związanym z zakupem samochodu oraz będzińskiego szpitala poprzez dofinansowanie zakupu łóżek .Na kwietniowym posiedzeniu komisji dokonano również analizy płac pracowników obsługowych.Zebrane dane poziomu płac świadczą o osiąganiu przez tychże pracowników pułapu wyższego od najniższego wynagrodzenia czyli 1750 zł (cały etat).
Zmieniam formułę tejże zakładki ,gdyż Plan pracy Rady Gminy z roku na rok jest podobny.Zdecydowałam się na zamieszczenie tegoż planu celem zaznajomienia zainteresowanych z tematyką posiedzeń komisji.
Posiedzenie komisji poprzedza każdą sesję .Oprócz szczegółowego omawiania tematów ujętych w Planie pracy Rady Gminy, dokonuje się analizy zagadnień zaplanowanych w porządku sesji.
                                         PLAN PRACY RADY GMINY I PÓŁROCZE 2016 r.
 
   STYCZEŃ 2016     1.Oferta GOK dla dzieci,młodzieży i osób dorosłych.Harmonogram imprez,planowane
                                   projekty na 2016 r.
                                2.Planowane przedsięwzięcia GBP na rok 2016.
                                3.Zakres zadań finansowych z funduszu sołeckiego w 2016 r.
                                4.Realizacja przyjętych programów proekologicznych.
                                5.Zakres planowanego wsparcia zadań inwestycyjnych środkami pochodzącymi z   
                                  funduszy unijnych i krajowych.
                                6.Postęp prac w opracowaniu koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej w gminie.
                                7.Analiza materiałów na sesję.
                                8.Sprawy bieżące.
   LUTY 2016             1.Ocena pracy placówek oświatowych za I półrocze r.szk.2015/2016.
                                2.Dyskusja nad możliwymi zmianami w funkcjonowaniu oświaty
                                   -zmiana wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego:
                                   -likwidacja gimnazjum.
                                 3.Ocena zabezpieczenia obiektów sportowych,-wnioski.
                                 4.Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
                                 5.Analiza materiałów na sesję.
                                 6.Sprawy bieżące.
      MARZEC 2016     1.Ocena pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej.
                                 2.Ocena pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.
                                 3.Sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP.
                                 4.Postęp prac przy wymianie sieci wodociągowej.
                                 5.Prace pielęgnacyjne i porządkowe na obiektach sportowych.
                                 6.Analiza materiałów na sesję.
                                 7.Sprawy bieżące.
    KWIECIEŃ 2016     1.Sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 
                                     2015 z uwzględnieniem zadań merytorycznych (w tym krótka informacja z   
                                     podległych placówek).
                                  2.Przewidywany zakres prac remontowo-inwestycyjnych na drogach gminnych i 
                                      powiatowych w 2016 r,
                                  3.Pozimowa naprawa dróg-informacja o wydatkach związanych z zimowym           
                                     utrzymaniem dróg.
                                  4.Planowana organizacja przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży                                         i osób starszych w 2016 r.
                                   5.Postęp prac związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania 
                                      przestrzennego.
                                    6.Analiza materiałów na sesję.
                                    7.Sprawy bieżące.