Materiał zdjęciowy z wykonania przekopu pod drogą celem odprowadzenia zalegającej wody