Literatura

 

  W 1998 roku powołany w Górze Siewierskiej "Społeczny Komitet Wydania monografii" zadecydował o opracowaniu i wydaniu drukiem książki "Góra Siewierska" O miejscowości tej w latach 30tych XX wieku zapisał Marian Kantor -Mirski swej publikacji pt. "Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy". 
Opracowania książki podjął się Bolesław Ciepiela wraz z wieloma mieszkańcami Góry Siewierskiej m.in. Henrykiem Zajkowskim, Józefem Tajerem,       Henrykiem Kotułą, Stanisławem Całką, Henrykiem Sobierajem. Recenzję o książce napisał dr Jan Przemsza-Zieliński, historyk i regionalista zagłębiowski. Napisał on m.in.: "Jest niewątpliwie ewenementem wydawniczym, iż jedno z namniejszych sołectw decyduje się na wydanie monografii swej Małej Ojczyzny, powołuje swój własny społeczny komitet, w którym zasiadają przedstawiciele praktycznie wszystkich większych rodów górzańskich...". Jak napisał wspomniany recenzent "Bolesław Ciepiela, autor książki coraz bardziej przekonuje do badacza - amatora, i pozycji historyka regionalisty już na wysokim poziomie jego pracy badawczej." Monografia składa się z 12 rozdziałów. W pierwszym podano najstarsze wiadomości o Górze Siewierskiej i jej prehistorii. Miejscowość ta była już notowana w 1357 roku jako Gora, w 1827 jako Góra i od 1877 jako Góra Siewierska. W opracowaniu podano, że istniały dwie różne miejscowości o nazwie Góra Siewierska. W czasie istnienia księstwa siewierskiego stanowiła ona w jednej części własność księstwa, zaś w drugiej części była własnością szlachecką. W rozdziale drugim i trzecim podano wiele ciekawych faktów w liczbach, położenie topograficzne miejscowości i nazwy przysiółków i małych obszarów. Rozdział czwarty wspomina o latach niewoli i wojen. W rozdziale piątym omówiono zajęcia ludności, w tym pracę w kopalniach rud które istniały w tej miejscowości,prace w sąsiednich kopalniach węgla, prace w dworze, w cementowniach. Rozdział szósty zatytuowany "W trosce o mieszkańców" opisuje nazwiska sołtysów, przewodniczących Rady Sołeckiej oraz rozwój miejscowości pod względem budownictwa, dróg, komunikacji, zaopatrzenia w wodę itd. Życie kulturalne, zwyczaje, obrzędy, orkiestre i twórców ludowych opisano w rozdziale siódmym. Dużo miejsca poświęcono lokalnym organizacjom: tym najdawniejszym - Sokół, Strzelec, ZHP i tym które się do dzisiaj zachowały jak Kółko Rolnicze a przede wszystkim prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich. Wiele miejsca poświęcono działalności sportowej mieszkańców. Oddzielny rozdział - to Ochotnicza Straż Pożarna. Strażacy mają wiele osiągnięć. Początki szkolnictwa: przedszkole, szkołę podstawową i jej likwidację opisano w rozdziale dziesiątym. o przynależności religijnej mniejscowości podano w rozdziale jedenastym. Rozdział dwunasty - ostatni zatytuowany: "Urodzeni w Górze Siewierskiej" opisuje najstarsze i najliczniejsze rody (Barańscy, Całkowie, Kotułowie), wymienia najstarszych mieszkańców, ludzi zasłużonych oraz w dwóch tabelach wykaz osób urodzonych lub osiedlonych w Górze Siewierskiej z wyższym wykształceniem oraz osób studiujących. Jest też trzecia tabela podająca wykaz osób które ukończyły policealne studium. Książka dedykowana jest Jakubowi Czapli najmłodszemy wnuczkowi autora. Projekt okładki wykonał Jarosław Bijak, Współpraca redakcyjna Lidia Całka. Wydawnictwo Sosnowiecka Oficyna Wydawnicza Autorska "Sowa-pres" w Sosnowcu. Nakład 500 egzemplarzy. Pojedyncze egzemplarze można jeszcze nabyć u zastępcy przewodniczącego "Społecznego Komitetu" - Henryka Zajkowskiego zamieszkałego w Górze Siewierskiej. Książka "Góra Siewierska" jest jedną z pięciu monografii sołectw w Gminie Psary. Monografie takie mają: Góra Siewierska, Gródków, Psary, Sarnów, Strzyżowice.

 Bolesław Ciepiela