Inicjatywy,przedsięwzięcia,interpelacje

Przedtaktem pracy radnej sołectwa Góra Siewierska w Radzie Gminy było spotkanie z włodarzem naszej gminy,-wójtem Tomaszem Sadłoniem. W trakcie rozmowy zaakcentowałam pełną akceptację poczynionych przez radę poprzedniej kadencji przedsięwzięć na rzecz miejscowości oraz deklarowałam wolę ścisłej współpracy.Podkreśliłam gotowość zaangażowania w działania przyczyniające się do intensyfikacji rozwoju Gminy Psary. Przedstawiłam także nurtujące mnie problemy w obszarze oświaty oraz zgłosiłam potrzeby młodzieży i mieszkańców naszej miejscowości.N ie wszystkie wymienione przeze mnie zagadnienia zyskały aprobatę Wójta.
TajemnicaPodczas posiedzenia pierwszej połączonej komisji (komisji oświaty,kultury i zdrowia oraz komisji budżetu) zgłosiłam potrzebę zwiększenia ilości godzin pracy higienistek szkolnych celem zwiększenia częstotliwości dokonywania kontroli czystości głów dzieci przedszkolnych i szkolnych.Potrzebę argumentowałam szerzącą się wszawicą.Sekretarz Gminy po rozpoznaniu potrzeb w każdej z gminnych placówek oświatowych zobowiązała się
do poinformowania mnie o decyzji dotyczącej zwiększenia tygodniowego wymiaru pracy higienistek.
WstydZachęcona przeze mnie do kontaktu z p.Wójtem grupa młodzieży mającej pomysły-propozycje na zagospodarowanie czasu wolnego spotkała się z włodarzem .Omówione zostały potrzeby szczególnie napływowej dorastającej i dorosłej młodzieży naszej miejscowości .Obecnie nastąpił etap urealniania z finalizacją łącznie.
UśmiechKolejnym,a zarazem priorytetowym dla mnie przedsięwzięciem jest rozbudowa o dwie sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach.Pomimo braku wstępnej aprobaty wójta Tomasza Sadłonia dla tegoż tak ważnego zadania przeprowadziłam rozmowy z radnymi Strzyżowic p. Jackiem Gwóżdziem oraz p.Joanną Kruszewską,którzy zobowiązali się do całkowitego,aktywnego poparcia przedsięwzięcia. Zaplanowałam udział dyrektor strzyżowickiej szkoły Doroty Pronobis-Kościńskiej w następnej komisji oświaty celem przedstawienia potrzeb w zakresie polepszenia tak obecnie trudnych warunków lokalowych.Jest to jedyna szkoła ,której część uczniów ze względu na niedobór sal lekcyjnych uczą się w niegodziwych warunkach (w piwnicach) oraz która nie posiada pełnowymiarowej nowocześnie wyposażonej świetlicy .Dzieci 6-letnie także pomimo odgórnych MEN-owskich zaleceń zawartych w warunkach i zaleceniach do podstawy programowej nie mają stworzonych właściwych warunków związanych
z wymiarowością sali lekcyjnej.
Mam nadzieję,iż koleżanki i koledzy radni dokonają obiektywnych przewartościowań w zakresie wydatkowania gminnych ,publicznych środków finansowych.Planuję wraz z p.J.Gwożdziem i p.Joanną Kruszewską zorganizować sesję wyjazdową (zilustrowanie warunków lokalowych w SP w Strzyżowicach) mającą pomóc radnym w podejmowaniu słusznych decyzji.Powyższy temat podjęłam na komisji oświaty ,kultury i zdrowia dn.24.02.2015r. prosząc radnych o pochylenie się nad potrzebami dzieci obwodu SP w Strzyżowicach (dzieci ze Strzyżowice,Góry Siewierskiej oraz Psar). Pan wójt T.Sadłoń zabierając głos mocno zaakcentował nadchodzący niż demograficzny i potrzebę szczegółowego przeanalizowania tejże propozycji.Nadal stoję na stanowisku,iż Góra Siewierska jest miejscowością o tendencjach rozwojowych (nowe osiedla:Górna,Ogrodowa,Czerwony Kamień),na których zamieszkują ludzie młodzi mający lub planujący w przyszłości potomstwo.Potrzeba poprawy warunków lokalowych w SP w Strzyżowicach owocować będzie wyborem tejże placówki przez większość mieszkańców (tych napływowych także) dla swoich dzieci .
KrzykInterpelowałam w sprawie poprawy położenia płytek chodnikowych (kontynuacja interpelacji sołtysa,p.M.Sobieraja) wzdłuż ulicy Szopena oraz części ulicy Kościuszki.Informacje,które uzyskałam w tejże sprawie są następujące :w związku z tym,iż droga ta jest drogą powiatową to właśnie starostwo powiatowe jest odpowiedzialne za jej stan i naprawy. W tymże temacie wystosowano pismo do Urzędu Starostwa w Będzinie,
KrzykDo urzędu gminy zgłosiłam potrzebę interwencji dotyczącej leżących w błocie przy wjeżdzie do naszej miejscowości od strony Strzyżowic dwóch znaków drogowych oraz wyrwy w asfalcie na ulicy Ogrodowej.Skierowałam podczas trwania komisji ponowne (po interpelacji sołtysa p.Sobieraja)) zapytanie o zbytecznie świecącą w porze dziennej lampie na budynku OSP.
Znaki drogowe już stoją, natomiast wyrwy będą uzupełnione przy sprzyjających warunkach pogodowych. Uzyskałam
w sprawie lampy odpowiedż p.wójta Rabsztyna :za okres świecenia odpowiadają strażacy OSP w Górze Siewierskiej. Obecnie moja wiedza jest już w tymże zakresie pełna.Lamy przed budynkiem OSP świecą tylko w sytuacjach tegoż wymagających i rzeczywiście za ich włączenie odpowiedzialni są wybrani strażacy.Uszkodzona lampa połączona z monitoringiem skierowana na przyległy teren Remizy została naprawiona zapalając się zgodnie z przypisanymi jej dziennymi normami.
DezaprobataPodczas obrad komisji zapytałam o wykonanie posypania piaskiem oblodzeń ,które pojawiły się na ulicy Kościuszki podczas zgarniania zgromadzonego podczas obfitych opadów śniegu.Uzyskałam odpowiedż pozytywną, zapewniającą o wykonaniu zgłoszenia p.sołtysa.
ŚmiechWójt naszej Gminy poinformował o podjęciu działań dotyczących budowy gminnego żłobka,-moje sugestie i argumenty przyniosły efekt.Podobne o pozytywnym zabarwieniu informacje dotyczą rozbudowy SP w Strzyżowicach. Złożona wizyta w strzyżowickiej szkole wraz z poznaniem warunków oraz dokonane analizy demograficzne utwierdziły wójta p.T.Sadłonia o potrzebie dokonania zmian o czym zostałam poinformowana.Bardzo cieszę się z tejże informacji.
PłaczOkazało się,że Ośrodek Pielęgnacyjny działający w budynku naszej szkoły podstawowej kończy funkcjonowanie
z dniem 31 maja 2015 r. przenosząc pensjonariuszy do podobnego ośrodka w Mierzęcicach.Wraz z p.sołtysem M.Sobierajem udaliśmy się na rozmowę z wójtem gminy.Podejmuję usilnych prób znalezienia rozwiązania problemu w trybie natychmiastowym ,gdyż z dniem 8 czerwca budynek opustoszeje.W obawie przed dewastacją podejmuję rozmowy z wieloma osobami pragnąc znależć optymalne rozwiązanie dla tegoż obiektu.Umowa z dzierżawcą kończy się 31 sierpnia.Znalazły się osoby zainteresowane wynajęciem obiektu.
Na sesji dnia 27 sierpnia podjęto uchwałę o oddanie budynku w dzierżawę na okres 18 lat.Istnieje konieczność ogłoszenia przetargu na oddanie budynku w dzierżawę.Dzięki mojej interwencji pomimo przekazania kluczy przez
dyr p.Biłejczuk budynek jest nadal zabezpieczony prze firmę ochroniarską.
ZdziwienieOstatnie moje interpelacje dotyczyły przycięcia gałęzi na ulicy Kościuszki od strony boiska. Systematycznie przypominam włodarzowi o realizacji zgłoszonych spraw do realizacji:wyrwy w drodze na ulicy Ogrodowej,lustro poprawiające widoczność wyjazd pod kątem prostym przy sklepie p.G.Banasika. Jestem w bezpośrednim kontakcie
z inspektorem nadzoru budowlanego w sprawach dotyczących remontu budynku szatni LZS oraz wjazdu-zjazdu do domostwa p.M.Małoty.Na własną prośbę włączenia mnie do grupy osób "odbierających" końcowe prace w budynku
LZS uczestniczyłam dn.27.05,2015 r. w próbie ich odbioru.Zauważone usterki i "niedoróbki" zniweczyły końcowy odbiór.Do dnia 13 czerwca wykonawca ma się uporać z poprawkami.
Niestety problem z wykonawcą prac istnieje nadal.Poprawki zostały usunięte w wąskim zakresie.Wachlarz narzędzi prawnych wymuszających na firmie dokonanie usunięcia wpisanych do protokołu odbioru usterek został wyczerpany. Pan Tomasz Sadłoń,-wójt Gminy Psary zadeklarował wykonanie poprawek przez pracowników Zakładu Komunalnego.
NiezdecydowanieNa ręce wójta p,T.Sadłonia złożyłam pisemną interpelację związaną z wprowadzeniem zmian w kursowaniu autobusów komunikacji KZK GOP odjeżdżających z Góry Siewierskiej w kierunku Będzina jak i odjeżdżających z Będzina w kierunku naszej miejscowości.Pismo to zostało przekazane dyrekcji KZK GOP celem dokonania analizy
i ustosunkowania się do kosztów,które mogą zmian dotyczyć.
Udało się przekonać do zmian.Dziękujemy gminie za wsparcie.
WstydRadość i zadowolenie z napraw wyrw i dziur pozimowych na drogach Góry Siewierskiej jak i po nadmiernym wykorzystywaniu nawierzchni ulicy Ogrodowej przez ciężki sprzęt wykonujący roboty ziemne podczas budowy nowych domów.Dwie firmy mające "łatać wyrwy" wyłoniono w majowym przetargu. Myślę ,iż sprawdzą się obserwując w sobotę dn.30.maja 2015 r. ich tempo pracy oraz fachowość. Idzie ku lepszemu! A systematyczne przypominanie władzom
o zgłoszonych potrzebach społeczeństwa i miejscowości przynosi efekty.
NiezdecydowanieW miesiącu lipcu rozpoczęto prace wokół budynku LZS celem położenia opaski brukowej.Obecny podczas wykonywania robót p.Stanisław Kotuła rozpoczął przekonywanie inspektora nadzoru budowlanego o dokonanie przeglądu drożności rur odwodnienia deszczowo-burzowego.W batalię o sprawne odwodnienie włączyłam się ochoczo. Dzięki merytorycznym argumentom przytoczonym w rozmowie z zastępcą wójta oraz słusznych decyzjach po stronie gminy wykonano "nowe" odwodnienie pomimo wzrostu środków finansowych.Budynek posiada zabezpieczenie przed nadmiernym zawilgoceniem.
Dziękujemy za sprawną interwencję ,wsłuchanie się w zaistniały problem i sprzyjanie rozsądnemu działaniu inwestycyjnemu.
ZdziwienieOdbyliśmy wizję lokalną celem zdiagnozowania możliwości odwodnienia łącznika ulic Kościuszki i Szopena tzw.rondka przed rozpoczęciem robót związanych z położeniem chodnika i nawierzchni oraz nowej wiaty przystankowej. Projektant zapoznał zebranych z dokumentacją i przekonywał o braku potrzeby instalowania rur odwadniających.Prace na tymże odcinku rozpoczną się niebawem.
KrzykWraz z p.Marianem Sobierajem udaliśmy się do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z pismem dotyczącym budowy chodnika z koniecznym odwodnieniem przy ulicy Szopena jak i budowy chodnika przy ulicy Leśnej. Dyrektor Tomasz Kotuła solidaryzował i utożsamiał się z naszymi potrzebami oraz informowaniem nas,-petentów o niezwykle trudnej sytuacji finansowej powiatu.Kserokopię tegoż pisma łącznie z komentarzem słownym wręczyłam p.wójtowi na posiedzeniu komisji.Pan T.Sadłoń zaproponował wspólne napisanie pisma celem " zwiększenia " mocy wpływu na
władze powiatu.
KrzykNa sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2015 r. korzystając z obecności członka zarządu Rady Powiatu złożyłam interpelację dotyczącą budowy chodnika wraz z odwodnieniem na ulicy Szopena oraz w imieniu własnym, sportowców jak i mieszkańców złożyłam na ręce p.wójta podziękowania za słuszne, sprzyjające rozsądnemu działaniu inwestycyjnemu decyzje związane z budową odwodnienia wokół budynku LZS.
SpokoUczestniczyłam w spotkaniu roboczym dotyczącym opracowania koncepcji kanalizacji gminy. Wyłonieni projektanci zapoznali zgromadzonych reprezentantów gminy z możliwymi rozwiązaniami technicznymi.Wysłuchali uwag,udzielili odpowiedzi na szereg pytań .
NiezdecydowaniePracowałam w grupie roboczej złożonej z radnych ,sołtysów,kierowników instytucji publicznych i przedstawicieli organizacji współtworząc Wizję Rozwoju Gminy.Dwukrotne spotkanie zaowocowało opracowaniem dokumentu kreującego kierunki rozwoju gminy Psary niezbędnego do ubiegania się o środki unijne.
UśmiechUdało się! Do końca roku 2015 zostanie wykonana dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika wraz
z odwodnieniem na ulicy Szopena i Leśnej.Jesteśmy bliżej celu.
ŚmiechZainicjowałam spotkanie z przedstawicielami Biura projektów z Chorzowa mającymi sporządzić dokumentację projektową termomodernizacji i remontu Remizy Strażackiej.Spotkanie odbyło się w pomieszczeniu świetlicy.Uczestnikami z Naszej strony byli:p.Marian Sobieraj,Kazimierz Kocot,Henryk Zajkowski i ja,-Krystyna Kluszczyk. Przekazaliśmy projektantom swoje wnioski i sugestie.Zrodził się również świetny pomysł adaptacji
górnej części kotłowni na dodatkowe pomieszczenie mające posłużyć młodzieży w formie miejsca spotkań i relaksu.
WstydUczestniczyłam wraz z p.sołtysem w odbiorze karencyjnym drogi na ulicy Kościuszki.Przedstawiciele gminy, powiatu, sołectwa oraz firmy,która wykonywała to zadanie dokładnie zlustrowali wykonaną pracę wnosząc uwagi oraz ustalając terminy napraw.Wśród wniesionych uwag były częściowo zasypane i zanieczyszczone rowy utrudniające odprowadzenie wody deszczowej.Reakcja Gminnego Zakładu Komunalnego była natychmiastowa.Prace czyszczące zostały szybko i sprawnie wykonane ku zadowoleniu mieszkańców.
ZdziwienieUczestniczyłam jako juror w Festiwalu Pieśni Maryjnych oraz Dziecięcym Festiwalu Piosenek z lat od 1920
do 1950 zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie.Wzięłam udział również w koncercie finałowym Festiwalu Pieśni Maryjnych,który odbył się w kościele w Strzyżowicach.
UśmiechSystematycznie przypominałam urzędnikom Gminy Psary o montażu luster zapewniających dobrą widoczność
i bezpieczeństwo przemieszczających się samochodami po ulicy Ogrodowej oraz wycięciu żywopłotu przerastającego ogrodzenie byłej szkoły.Zadania te wykonano!
UśmiechUczestniczyłam w konsultacjach społecznych dotyczących budowy kanalizacji w naszej gminie,które odbyły
się w Remizie OSP. Projektanci zapoznali zgromadzonych mieszkańców z założeniami dokumentacji i możliwymi
do przyjęcia szczegółami rozwiązań technicznych.Padło mnóstwo pytań ,na które udzielono merytorycznej i wyczerpującej odpowiedzi.
UśmiechPrzeprowadziłam konsultacje z mieszkańcami zainteresowanymi zmian w kursowaniu autobusów jako formy odpowiedzi na propozycje zawarte w piśmie z KZK GOP.Konsultacje zakończyły się osiągnięciem konsensusu i wystosowaniem pisemnej odpowiedzi.
NiewinnyMonitoruję kwestię budynku "starej" szkoły.Decyzją p.wójta obiekt ten będzie poddany remontowi i termomodernizacji .Działania powyższe nie będą kolidowały z wcześniejszym przywróceniem działalności wyłonionej
w przetargu.Przetarg będzie ogłoszony w terminie ok.miesiąca kwietnia 2016.Dnia 4 marca pojawili się na obiekcie projektanci mający sporządzić dokumentacje techniczną dotyczącą przyszłego remontu.
UśmiechWspieram mieszkańców "nowego" osiedla przy ulicy Ogrodowej pragnących zmiany statusu wewnętrznej
drogi prywatnej na drogę gminną z bagażem przywilejów za tym płynących np.odśnieżanie drogi przez służby gminne.
Śmiech18 stycznia odbyło się w Remizie OSP spotkanie o charakterze konsultacyjno-poglądowym zapoznające
z postępem prac projektowych związanych z remontem i termomodernizacją budynku remizy oraz projektem zagospodarowania sąsiadującego terenu.Moje uwagi dotyczyły wprowadzenia zmian w projekcie tj.wykluczenia
budowy oczka wodnego na poczet urządzeń zabawowych rozwijających aktywność fizyczną dzieci i dorosłych.
TajemnicaZainicjowałam w gronie radnych zainteresowanie problemami rodziców dzieci niepełnosprawnych w naszej gminie.Dnia 8 lutego 2016 r. uczestniczyłam w spotkaniu grupy inicjatywnych rodziców " Nadzieja " w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Psarach oraz w kolejnym zorganizowanym dnia 7 marca .Celem mojego zainteresowania jest poznanie potrzeb i problemów tychże rodzin oraz podjęcie działań wspierających.
ZdziwienieJestem w bieżącym kontakcie z referatem ochrony środowiska w sprawie usunięcia drzew sąsiadujących z krzyżem na rozdrożu ulicy Kochanowskiego i Kościuszki.Grunt ten należy do Skarbu Państwa i w związku z tym
gmina nie ma prawa do jakichkolwiek decyzji z tymże gruntem podejmować. Wniosek o przypisanie tegoż gruntu
gminie został potraktowany odmownie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.Będzie składany kolejny wniosek,-stosuję delikatne naciski celem przyśpieszenia toku sprawy.
DezaprobataWzięłam udział w roboczym ,urzędniczym spotkaniu na Cmentarzu Komunalnym w Strzyżowicach celem wypracowania stanowiska odnoszącego się do wykonania alejek z bruku betonowego.
ZdziwienieWłączyłam się do wprowadzenia zmian w gminnym prawie stanowiącym o traktowaniu bezdomnych zwierząt upatrując problemu w braku kontroli z ramienia gminy nad odłowionymi zwierzętami oraz nadzoru nad funkcjonowaniem schroniska do którego są przekazywane.Do 8 marca trwają konsultacje społeczne.Zachęcam do składania uwag i wniosków .
NiezdecydowanieWspieram mieszkańców "nowego" osiedla przy odnodze ulicy Ogrodowej, ubiegających się o zmianę statusu wewnętrznej drogi prywatnej na gminną jak i przejęcie nitki wodociągowej (obecnie traktowana jak prywatne przyłącze) włączając ją do zasobu gminnego.Prowadzone są intensywne rozmowy,