Góra Siewierska

Inicjatywy, przedsięwzięcia, interpelacje

Przedtaktem pracy radnej sołectwa Góra Siewierska w Radzie Gminy było spotkanie z włodarzem naszej gminy,-wójtem Tomaszem Sadłoniem. W trakcie rozmowy zaakcentowałam pełną akceptację poczynionych przez radę poprzedniej kadencji przedsięwzięć na rzecz miejscowości oraz deklarowałam wolę ścisłej współpracy.Podkreśliłam gotowość zaangażowania w działania przyczyniające się do intensyfikacji rozwoju Gminy Psary. Przedstawiłam także nurtujące mnie problemy w obszarze oświaty oraz zgłosiłam potrzeby młodzieży i mieszkańców naszej miejscowości.N ie wszystkie wymienione przeze mnie zagadnienia zyskały aprobatę Wójta.
Tajemnica Podczas posiedzenia pierwszej połączonej komisji (komisji oświaty,kultury i zdrowia oraz komisji budżetu) zgłosiłam potrzebę zwiększenia ilości godzin pracy higienistek szkolnych celem zwiększenia częstotliwości dokonywania kontroli czystości głów dzieci przedszkolnych i szkolnych.Potrzebę argumentowałam szerzącą się wszawicą.Sekretarz Gminy po rozpoznaniu potrzeb w każdej z gminnych placówek oświatowych zobowiązała się
do poinformowania mnie o decyzji dotyczącej zwiększenia tygodniowego wymiaru pracy higienistek.
Wstyd Zachęcona przeze mnie do kontaktu z p.Wójtem grupa młodzieży mającej pomysły-propozycje na zagospodarowanie czasu wolnego spotkała się z włodarzem .Omówione zostały potrzeby szczególnie napływowej dorastającej i dorosłej młodzieży naszej miejscowości .Obecnie nastąpił etap urealniania z finalizacją łącznie.
Uśmiech Kolejnym,a zarazem priorytetowym dla mnie przedsięwzięciem jest rozbudowa o dwie sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach.Pomimo braku wstępnej aprobaty wójta Tomasza Sadłonia dla tegoż tak ważnego zadania przeprowadziłam rozmowy z radnymi Strzyżowic p. Jackiem Gwóżdziem oraz p.Joanną Kruszewską,którzy zobowiązali się do całkowitego,aktywnego poparcia przedsięwzięcia. Zaplanowałam udział dyrektor strzyżowickiej szkoły Doroty Pronobis-Kościńskiej w następnej komisji oświaty celem przedstawienia potrzeb w zakresie polepszenia tak obecnie trudnych warunków lokalowych.Jest to jedyna szkoła ,której część uczniów ze względu na niedobór sal lekcyjnych uczą się w niegodziwych warunkach (w piwnicach) oraz która nie posiada pełnowymiarowej nowocześnie wyposażonej świetlicy .Dzieci 6-letnie także pomimo odgórnych MEN-owskich zaleceń zawartych w warunkach i zaleceniach do podstawy programowej nie mają stworzonych właściwych warunków związanych
z wymiarowością sali lekcyjnej.
Mam nadzieję, iż koleżanki i koledzy radni dokonają obiektywnych przewartościowań w zakresie wydatkowania gminnych ,publicznych środków finansowych. Planuję wraz z p.J.Gwożdziem i p.Joanną Kruszewską zorganizować sesję wyjazdową (zilustrowanie warunków lokalowych w SP w Strzyżowicach) mającą pomóc radnym w podejmowaniu słusznych decyzji.Powyższy temat podjęłam na komisji oświaty ,kultury i zdrowia dn.24.02.2015r. prosząc radnych o pochylenie się nad potrzebami dzieci obwodu SP w Strzyżowicach (dzieci ze Strzyżowice,Góry Siewierskiej oraz Psar). Pan wójt T.Sadłoń zabierając głos mocno zaakcentował nadchodzący niż demograficzny i potrzebę szczegółowego przeanalizowania tejże propozycji.Nadal stoję na stanowisku,iż Góra Siewierska jest miejscowością o tendencjach rozwojowych (nowe osiedla:Górna,Ogrodowa,Czerwony Kamień),na których zamieszkują ludzie młodzi mający lub planujący w przyszłości potomstwo.Potrzeba poprawy warunków lokalowych w SP w Strzyżowicach owocować będzie wyborem tejże placówki przez większość mieszkańców (tych napływowych także) dla swoich dzieci .
Krzyk Interpelowałam w sprawie poprawy położenia płytek chodnikowych (kontynuacja interpelacji sołtysa,p.M.Sobieraja) wzdłuż ulicy Szopena oraz części ulicy Kościuszki.Informacje,które uzyskałam w tejże sprawie są następujące :w związku z tym,iż droga ta jest drogą powiatową to właśnie starostwo powiatowe jest odpowiedzialne za jej stan i naprawy. W tymże temacie wystosowano pismo do Urzędu Starostwa w Będzinie,
Krzyk Do urzędu gminy zgłosiłam potrzebę interwencji dotyczącej leżących w błocie przy wjeżdzie do naszej miejscowości od strony Strzyżowic dwóch znaków drogowych oraz wyrwy w asfalcie na ulicy Ogrodowej.Skierowałam podczas trwania komisji ponowne (po interpelacji sołtysa p.Sobieraja)) zapytanie o zbytecznie świecącą w porze dziennej lampie na budynku OSP.
Znaki drogowe już stoją, natomiast wyrwy będą uzupełnione przy sprzyjających warunkach pogodowych. Uzyskałam w sprawie lampy odpowiedż p.wójta Rabsztyna :za okres świecenia odpowiadają strażacy OSP w Górze Siewierskiej. Obecnie moja wiedza jest już w tymże zakresie pełna.Lamy przed budynkiem OSP świecą tylko w sytuacjach tegoż wymagających i rzeczywiście za ich włączenie odpowiedzialni są wybrani strażacy.Uszkodzona lampa połączona z monitoringiem skierowana na przyległy teren Remizy została naprawiona zapalając się zgodnie z przypisanymi jej dziennymi normami.
Dezaprobata Podczas obrad komisji zapytałam o wykonanie posypania piaskiem oblodzeń ,które pojawiły się na ulicy Kościuszki podczas zgarniania zgromadzonego podczas obfitych opadów śniegu.Uzyskałam odpowiedż pozytywną, zapewniającą o wykonaniu zgłoszenia p.sołtysa.
Śmiech Wójt naszej Gminy poinformował o podjęciu działań dotyczących budowy gminnego żłobka,-moje sugestie i argumenty przyniosły efekt.Podobne o pozytywnym zabarwieniu informacje dotyczą rozbudowy SP w Strzyżowicach. Złożona wizyta w strzyżowickiej szkole wraz z poznaniem warunków oraz dokonane analizy demograficzne utwierdziły wójta p.T.Sadłonia o potrzebie dokonania zmian o czym zostałam poinformowana.Bardzo cieszę się z tejże informacji.
Płacz Okazało się,że Ośrodek Pielęgnacyjny działający w budynku naszej szkoły podstawowej kończy funkcjonowanie
z dniem 31 maja 2015 r. przenosząc pensjonariuszy do podobnego ośrodka w Mierzęcicach.Wraz z p.sołtysem M.Sobierajem udaliśmy się na rozmowę z wójtem gminy.Podejmuję usilnych prób znalezienia rozwiązania problemu w trybie natychmiastowym ,gdyż z dniem 8 czerwca budynek opustoszeje.W obawie przed dewastacją podejmuję rozmowy z wieloma osobami pragnąc znależć optymalne rozwiązanie dla tegoż obiektu.Umowa z dzierżawcą kończy się 31 sierpnia.Znalazły się osoby zainteresowane wynajęciem obiektu.
Na sesji dnia 27 sierpnia podjęto uchwałę o oddanie budynku w dzierżawę na okres 18 lat.Istnieje konieczność ogłoszenia przetargu na oddanie budynku w dzierżawę.Dzięki mojej interwencji pomimo przekazania kluczy przez
dyr p.Biłejczuk budynek jest nadal zabezpieczony prze firmę ochroniarską.
Zdziwienie Ostatnie moje interpelacje dotyczyły przycięcia gałęzi na ulicy Kościuszki od strony boiska. Systematycznie przypominam włodarzowi o realizacji zgłoszonych spraw do realizacji:wyrwy w drodze na ulicy Ogrodowej,lustro poprawiające widoczność wyjazd pod kątem prostym przy sklepie p.G.Banasika. Jestem w bezpośrednim kontakcie z inspektorem nadzoru budowlanego w sprawach dotyczących remontu budynku szatni LZS oraz wjazdu-zjazdu do domostwa p.M.Małoty. Na własną prośbę włączenia mnie do grupy osób "odbierających" końcowe prace w budynku
LZS uczestniczyłam dn.27.05,2015 r. w próbie ich odbioru. Zauważone usterki i "niedoróbki" zniweczyły końcowy odbiór. Do dnia 13 czerwca wykonawca ma się uporać z poprawkami. Niestety problem z wykonawcą prac istnieje nadal.Poprawki zostały usunięte w wąskim zakresie.Wachlarz narzędzi prawnych wymuszających na firmie dokonanie usunięcia wpisanych do protokołu odbioru usterek został wyczerpany. Pan Tomasz Sadłoń,-wójt Gminy Psary zadeklarował wykonanie poprawek przez pracowników Zakładu Komunalnego.
Niezdecydowanie Na ręce wójta p,T.Sadłonia złożyłam pisemną interpelację związaną z wprowadzeniem zmian w kursowaniu autobusów komunikacji KZK GOP odjeżdżających z Góry Siewierskiej w kierunku Będzina jak i odjeżdżających z Będzina w kierunku naszej miejscowości.Pismo to zostało przekazane dyrekcji KZK GOP celem dokonania analizy i ustosunkowania się do kosztów,które mogą zmian dotyczyć. Udało się przekonać do zmian.Dziękujemy gminie za wsparcie.
Wstyd Radość i zadowolenie z napraw wyrw i dziur pozimowych na drogach Góry Siewierskiej jak i po nadmiernym wykorzystywaniu nawierzchni ulicy Ogrodowej przez ciężki sprzęt wykonujący roboty ziemne podczas budowy nowych domów.Dwie firmy mające "łatać wyrwy" wyłoniono w majowym przetargu. Myślę ,iż sprawdzą się obserwując w sobotę dn.30.maja 2015 r. ich tempo pracy oraz fachowość. Idzie ku lepszemu! A systematyczne przypominanie władzom
o zgłoszonych potrzebach społeczeństwa i miejscowości przynosi efekty.
Niezdecydowanie W miesiącu lipcu rozpoczęto prace wokół budynku LZS celem położenia opaski brukowej. Obecny podczas wykonywania robót p.Stanisław Kotuła rozpoczął przekonywanie inspektora nadzoru budowlanego o dokonanie przeglądu drożności rur odwodnienia deszczowo-burzowego.W batalię o sprawne odwodnienie włączyłam się ochoczo. Dzięki merytorycznym argumentom przytoczonym w rozmowie z zastępcą wójta oraz słusznych decyzjach po stronie gminy wykonano "nowe" odwodnienie pomimo wzrostu środków finansowych. Budynek posiada zabezpieczenie przed nadmiernym zawilgoceniem.
Dziękujemy za sprawną interwencję ,wsłuchanie się w zaistniały problem i sprzyjanie rozsądnemu działaniu inwestycyjnemu.
Zdziwienie Odbyliśmy wizję lokalną celem zdiagnozowania możliwości odwodnienia łącznika ulic Kościuszki i Szopena tzw.rondka przed rozpoczęciem robót związanych z położeniem chodnika i nawierzchni oraz nowej wiaty przystankowej. Projektant zapoznał zebranych z dokumentacją i przekonywał o braku potrzeby instalowania rur odwadniających.Prace na tymże odcinku rozpoczną się niebawem.
Krzyk Wraz z p.Marianem Sobierajem udaliśmy się do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z pismem dotyczącym budowy chodnika z koniecznym odwodnieniem przy ulicy Szopena jak i budowy chodnika przy ulicy Leśnej. Dyrektor Tomasz Kotuła solidaryzował i utożsamiał się z naszymi potrzebami oraz informowaniem nas,-petentów o niezwykle trudnej sytuacji finansowej powiatu.Kserokopię tegoż pisma łącznie z komentarzem słownym wręczyłam p.wójtowi na posiedzeniu komisji.Pan T.Sadłoń zaproponował wspólne napisanie pisma celem " zwiększenia " mocy wpływu na
władze powiatu.
Krzyk Na sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2015 r. korzystając z obecności członka zarządu Rady Powiatu złożyłam interpelację dotyczącą budowy chodnika wraz z odwodnieniem na ulicy Szopena oraz w imieniu własnym, sportowców jak i mieszkańców złożyłam na ręce p.wójta podziękowania za słuszne, sprzyjające rozsądnemu działaniu inwestycyjnemu decyzje związane z budową odwodnienia wokół budynku LZS.
Spoko Uczestniczyłam w spotkaniu roboczym dotyczącym opracowania koncepcji kanalizacji gminy. Wyłonieni projektanci zapoznali zgromadzonych reprezentantów gminy z możliwymi rozwiązaniami technicznymi. Wysłuchali uwag,udzielili odpowiedzi na szereg pytań .
Niezdecydowanie Pracowałam w grupie roboczej złożonej z radnych ,sołtysów,kierowników instytucji publicznych i przedstawicieli organizacji współtworząc Wizję Rozwoju Gminy.Dwukrotne spotkanie zaowocowało opracowaniem dokumentu kreującego kierunki rozwoju gminy Psary niezbędnego do ubiegania się o środki unijne.
Uśmiech Udało się! Do końca roku 2015 zostanie wykonana dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem na ulicy Szopena i Leśnej. Jesteśmy bliżej celu.
Śmiech Zainicjowałam spotkanie z przedstawicielami Biura projektów z Chorzowa mającymi sporządzić dokumentację projektową termomodernizacji i remontu Remizy Strażackiej.Spotkanie odbyło się w pomieszczeniu świetlicy.Uczestnikami z Naszej strony byli:p.Marian Sobieraj,Kazimierz Kocot,Henryk Zajkowski i ja,-Krystyna Kluszczyk. Przekazaliśmy projektantom swoje wnioski i sugestie. Zrodził się również świetny pomysł adaptacji górnej części kotłowni na dodatkowe pomieszczenie mające posłużyć młodzieży w formie miejsca spotkań i relaksu.
Wstyd Uczestniczyłam wraz z p.sołtysem w odbiorze karencyjnym drogi na ulicy Kościuszki.Przedstawiciele gminy, powiatu, sołectwa oraz firmy,która wykonywała to zadanie dokładnie zlustrowali wykonaną pracę wnosząc uwagi oraz ustalając terminy napraw. Wśród wniesionych uwag były częściowo zasypane i zanieczyszczone rowy utrudniające odprowadzenie wody deszczowej.Reakcja Gminnego Zakładu Komunalnego była natychmiastowa. Prace czyszczące zostały szybko i sprawnie wykonane ku zadowoleniu mieszkańców.
Zdziwienie Uczestniczyłam jako juror w Festiwalu Pieśni Maryjnych oraz Dziecięcym Festiwalu Piosenek z lat od 1920 do 1950 zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie.Wzięłam udział również w koncercie finałowym Festiwalu Pieśni Maryjnych,który odbył się w kościele w Strzyżowicach.
Uśmiech Systematycznie przypominałam urzędnikom Gminy Psary o montażu luster zapewniających dobrą widoczność i bezpieczeństwo przemieszczających się samochodami po ulicy Ogrodowej oraz wycięciu żywopłotu przerastającego ogrodzenie byłej szkoły. Zadania te wykonano!
Uśmiech Uczestniczyłam w konsultacjach społecznych dotyczących budowy kanalizacji w naszej gminie,które odbyły się w Remizie OSP. Projektanci zapoznali zgromadzonych mieszkańców z założeniami dokumentacji i możliwymi do przyjęcia szczegółami rozwiązań technicznych.Padło mnóstwo pytań ,na które udzielono merytorycznej i wyczerpującej odpowiedzi.
Uśmiech Przeprowadziłam konsultacje z mieszkańcami zainteresowanymi zmian w kursowaniu autobusów jako formy odpowiedzi na propozycje zawarte w piśmie z KZK GOP.Konsultacje zakończyły się osiągnięciem konsensusu i wystosowaniem pisemnej odpowiedzi.
Niewinny Monitoruję kwestię budynku "starej" szkoły. Decyzją p.wójta obiekt ten będzie poddany remontowi i termomodernizacji .Działania powyższe nie będą kolidowały z wcześniejszym przywróceniem działalności wyłonionej w przetargu. Przetarg będzie ogłoszony w terminie ok.miesiąca kwietnia 2016. Dnia 4 marca pojawili się na obiekcie projektanci mający sporządzić dokumentacje techniczną dotyczącą przyszłego remontu.
Uśmiech Wspieram mieszkańców "nowego" osiedla przy ulicy Ogrodowej pragnących zmiany statusu wewnętrznej drogi prywatnej na drogę gminną z bagażem przywilejów za tym płynących np.odśnieżanie drogi przez służby gminne.
Śmiech 18 stycznia odbyło się w Remizie OSP spotkanie o charakterze konsultacyjno-poglądowym zapoznające z postępem prac projektowych związanych z remontem i termomodernizacją budynku remizy oraz projektem zagospodarowania sąsiadującego terenu.Moje uwagi dotyczyły wprowadzenia zmian w projekcie tj.wykluczenia budowy oczka wodnego na poczet urządzeń zabawowych rozwijających aktywność fizyczną dzieci i dorosłych.
Tajemnica Zainicjowałam w gronie radnych zainteresowanie problemami rodziców dzieci niepełnosprawnych w naszej gminie. Dnia 8 lutego 2016 r. uczestniczyłam w spotkaniu grupy inicjatywnych rodziców " Nadzieja " w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach oraz w kolejnym zorganizowanym dnia 7 marca .Celem mojego zainteresowania jest poznanie potrzeb i problemów tychże rodzin oraz podjęcie działań wspierających.
Zdziwienie Jestem w bieżącym kontakcie z referatem ochrony środowiska w sprawie usunięcia drzew sąsiadujących z krzyżem na rozdrożu ulicy Kochanowskiego i Kościuszki.Grunt ten należy do Skarbu Państwa i w związku z tym gmina nie ma prawa do jakichkolwiek decyzji z tymże gruntem podejmować. Wniosek o przypisanie tegoż gruntu gminie został potraktowany odmownie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Będzie składany kolejny wniosek,-stosuję delikatne naciski celem przyśpieszenia toku sprawy.
Dezaprobata Wzięłam udział w roboczym ,urzędniczym spotkaniu na Cmentarzu Komunalnym w Strzyżowicach celem wypracowania stanowiska odnoszącego się do wykonania alejek z bruku betonowego.
Zdziwienie Włączyłam się do wprowadzenia zmian w gminnym prawie stanowiącym o traktowaniu bezdomnych zwierząt upatrując problemu w braku kontroli z ramienia gminy nad odłowionymi zwierzętami oraz nadzoru nad funkcjonowaniem schroniska do którego są przekazywane. Do 8 marca trwają konsultacje społeczne. Zachęcam do składania uwag i wniosków .
Niezdecydowanie Wspieram mieszkańców "nowego" osiedla przy odnodze ulicy Ogrodowej, ubiegających się o zmianę statusu wewnętrznej drogi prywatnej na gminną jak i przejęcie nitki wodociągowej (obecnie traktowana jak prywatne przyłącze) włączając ją do zasobu gminnego.Prowadzone są intensywne rozmowy,
                                                                                                                 Rok 2020
W związku z strona nie była aktywna przez dłuższy czas zdecydowałam, iż będę dzielić się z Wami,-Szanowni mieszkańcy Góry Siewierskiej WAŻNYMI sprawami w formie wybiórczej, gdyż może czytanie przydługich treści jest dla wielu męczące lub zanudzające. Dodam, iż cały ten czas prowadziłam FB naszej miejscowości.

Oto bieżące informacje dotyczące roku 2020: 

-Jestem współzałożycielem Koła Emerytów w naszej miejscowości. Funkcjonowanie naszego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów rozpoczęło się od stycznia i liczy już 66 członków. Zapraszamy zainteresowanych!

Po okresie stagnacji spowodowanej pandemią rozpoczynamy jako samorząd w naszej miejscowość kolejne inwestycje.

Pierwsza istotna i oczekiwana, myślę przez mieszkańców gminy Psary jak i powiatu będzińskiego to Budowa Parku Linearnego. Wykonawca przejął teren budowy i rozpocznie niebawem realizację projektu. Druga niezwykle ważna to budowa chodnika na ulicy Kościuszki,- kontynuacja od przystanku na żądanie do wjazdu na ulicę Górną. Wykonawca po przetargu wyłoniony zostanie za kilka dni oraz podpisze umowę. I następna inwestycja to termomodernizacja, remont budynku byłej Szkoły Podstawowej oraz wykonanie ogrodzenia ( z jego przesunięciem, celem poszerzenia wyjazdu/wjazdu dla OSP).
- W sierpniu zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej na placu zabaw zapraszając do wzmożonej aktywności fizycznej oraz od stycznia można korzystać z salki treningowej w naszej filii Domu Kultury z czterema urządzeniami do ćwiczeń. Chętni mogą zgłaszać się do p.Małgosi -gospodarza Domu Kultury codziennie w g.16-20 oprócz poniedziałku.
 
-Intensywnie włączyłam się do pomocy pogorzelcowi Jurkowi. Udało się!!! Mieszka obecnie w godziwych warunkach. Dziękuję serdecznie za wsparcie finansowe w jego i swoim imieniu.
 
-Złożylam interpelację dotycząca montażu świateł ulicznych na ulicy Szosowej w Strzyżowicach przy przejściu na ulicę 1 Maja celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci i starszych osób. W tej sprawie są tzw. przepychanki z Urzędem Marszłkowskim, którego służby techniczne nie chcą wyrazić zgody na proponowaną inwestycję. Cały czas szukam innych rozwiązań. Czas okaże, czy cokolwiek uda się załatwić lub przyjąć alternatywne rozwiązanie tej materii.
 
-Złożyłam interpelację związaną z rozgoryczeniem i niezadowoleniem mieszkańców ulicy Leśnej mających związek z całodobowym, nadmiernym ruchem komunikacyjnym w formie objazdu spowodowanego remontem drogi wojewódzkiej 913 trudniającym normalne zycie.
 
-Zainicjowałam wizję lokalną dotyczącą problemów osob zamieszkałych na ulicy Leśnej. Pojawił się przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg, pracownik Urzędu Gminy w Psarach oraz Dyrektor ZGK jak i zainteresowani mieszkańcy. Po długiej niespokojnej dyskusji wyłonione zostały ustalenia, które powinny być realizowane i tegoż będę się trzymać i dopilnuję realizacji.
 
W kolejnym tygodniu 9 września złożę roboczą wizytę p.Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg wraz z mieszkańcami ul.Leśnej.
 
-Na bieżąco zgłaszam problemy wsi i mieszkańców dotyczące np. koszenia, wycinania bądż obcinania gałęzi zasłaniających widoczność, napraw dróg, urzędowych spraw osobistych, usunięcia gniazd szerszeni, zapadnięcia gruntu wokół studzienki na Ogrodowej itd.

-Wizyta u dyr Powiatowego Zarządu Dróg wraz z mieszkańcami ,-p.Gradowskim i p.Godzik sprowokowała organizację kolejnej wizję lokalnej (13 września) na ulicy Leśnej. Pojawili się decydenci (dyr PZD, pracownicy PZD , dyr ZGK). Mieszkańcy widzący "maszerującą" grupę osób lustrujących drogę włączyli się do dyskusji. Reasumując: po szczegołówym zdiagnozowaniu sytuacji w terenie zaproponowano jedyne sensowne , lecz niezwykle kosztowne rozwiązanie tzn. powinna powstać przepompownia wody odprowadzająca jej nadmiar w kierunku Biski. Powstanie chodnika równiez jest kwestią trudną technicznie z powodu słupów stojących w pasie drogowym. Rozwiązaniem jest wykonanie niewymiarowego chodnika tzw, opaski (niekoniecznie zgodnego z prawem), lecz zmiana wersji tzn. przerzucenie chodnika na drugą stronę zawężałoby szerokośc jezdni. Ostatecznie zakończono wizję przekonywaniem o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez powiat wraz z wsparciem gminnym.
-Osiągnęliśmy SUKCES!! Budowa chodnika na ulicy Leśnej staje się faktem. Wczoraj, czyli 22 września uzyskałam zapewnienie o zaplanowanej w budżecie na rok 2021 tejże inwestycji. Serdecznie dziękuję aktywnym mieszkańcom, którzy wsparli moje działania. Dziękuję również p.Wójtowi, który zdecydował o tzw. transakcji wiązanej i podjął decyzję łącznego wraz z powiatem sfinansowania budowy chodnika.