Góra Siewierska

Zmiana w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

        W związku z Uchwałą nr XIII/136/2019 Rady Gminy z dnia 7 listopada 2019 r. Wójt Gmony Psary zawiadamia o wysokości miesięcznej opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym wynosić będzie 17,00 zł od osoby.

Właściciel nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, należy złożyć deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Po tym okresie nie można złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania, chyba że nastąpiły przesłankiokre określone w art.6 ust 5 ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc styczeń lub za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości opłaty obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020r

źródło: www.psary.pl